Państwowy Instytut Geologiczny    

Zakład Geologii Gospodarczej

SUROWCE CHEMICZNE

Gipsy i anhydryty

 

Gips naturalny stanowi ważny surowiec o szerokim zastosowaniu w przemyśle materiałów wiążących i budowlanych, w przemyśle chemicznym, papierniczym, ceramicznym oraz w rolnictwie. Dzięki swym własnościom wiążącym, gips wykorzystywany jest do produkcji takich materiałów, jak: gips budowlany, modelarski, sztukatorski, estrychowy, cement gipsowo-żużlowy oraz zaprawy gipsowo-wapienne (Akerman, 1964). Przemysł cementowy stosuje gips jako dodatek regulujący czas wiązania cementu portlandzkiego. Do podobnych celów wykorzystywany jest anhydryt, będący zwykle produktem diagenetycznego odwodnienia gipsu pierwotnego. Wtórne uwodnienie anhydrytu powoduje powstanie gipsu wtórnego  (proces gipsyfikacji).

   Najważniejsze złoża gipsów i anhydrytów w Polsce wiążą się z obszarem występowania pożnopermskiej i środkowomioceńskiej formacji ewaporatowych.

 

Powrót do strony głównej