Państwowy Instytut Geologiczny    

Zakład Geologii Gospodarczej

SUROWCE CHEMICZNE

SPIS LITERATURY

 Adamiakowski L., 1953 - Dokumentacja geologiczna złoża gipsów Dzierżysław. CAG PIG Warszawa.

Akerman K., 1964 - Gips i anhydryt. PWN, Warszawa.

ALEXANDROWICZ P.W., GARLICKI A., RUTKOWSKI J. (1982) - Podstawowe jednostki litostratygraficzne miocenu zapadliska przedkarpackiego. Kwart. Geol., 26, no. 2 p. 470-471.

ANDREYEVA-GRIGOROVICH A. S., OSZCZYPKO N., SAVITSKAYA N. A., ŚLĄCZKA A., TROFIMOVICH N. A., 2003 – Correlation of Late Badenian salts of the Wieliczka, Bochnia and Kalush areas (Polish and Ukrainian Carpathian Foredeep). Annales Societatis Geologorum Poloniae, 73: 67-89.

Bałazińska J., Bossowski A., 1979 - Wgłębna budowa geologiczna środkowej i zachodniej części synklinorium północnosudeckiego w świetle nowych danych. Kwart. Geol. t. 23, nr 2. Warszawa.

Bałchanowski P., Krzyśków M., 1969 - Dokumentacja geologiczna złoża anhydrytu i gipsu kopalni Nowy Ląd w kat. B+C1+C2. Arch. PG we Wrocławiu „Proxima” P.A.

Banaś M., 1965 - Przejawy mineralizacji w metamorfiku Śnieżnika Kłodzkiego. Prace geol. PAN 27.

BĄBEL M., 1987 - Giant gypsum intergrowths from the Middle Miocene evaporites of southern Poland. Acta Geol. Pol., 37, p. 1-20.

BĄBEL M., 1996 - Wykształcenie facjalne, stratygrafia oraz sedymentacja badeńskich gipsów. W: Mat. Konf. V Kraj. Spotk. Sedym., Inst. Geol. Podst. UW, Warszawa.

Bąk B., Przeniosło P., (red.), 1993 - Zasoby perspektywiczne kopalin Polski wg stanu na 31.XII.1990. PIG, Warszawa.

Benko M., 1961 - Dokumentacja geologiczna złoża barytu w Jedlince. Arch. OD PIG, Wrocław.

Berg G., 1923 - Der Erzbergbau in Schlesien, seine geologische Grundlagen und seine geschichtliche Entwicklung. Metall. u. Erz. Halle a. P.

Bereś B., Jarosz J., Kijewski P., 1971 - Występowanie fluorytu w dolnocechsztyńskich skałach węglanowych monokliny przedsudeckiej. Kwart. Geol. T. 15, nr 1.

Birkenmajer Z., 1962 - Mineralizacja barytowa w Górach Sowich na tle budowy geologicznej. Arch. OD PIG Wrocław.

Birkenmajer Z., 1963 - Uwagi o mineralizacji barytowej w Głuszycy na Dolnym Śląsku. Kwart. Geol. t. 7, nr 4.

Birkenmajer Z., 1964a - Dokumentacja złoża barytu w Głuszycy. Arch. OD PIG, Wrocław.

Birkenmajer Z., 1964b - Poszukiwanie złóż barytu w północnej części masywu sowiogórskiego. Arch. OD PIG, Wrocław.

Birkenmajer-Geringer Z., 1965a - Poszukiwania złóż barytu na Dolnym Śląsku, rejony Bystrzyca Górna i Dziećmorowice. Arch. OD PIG, Wrocław.

Birkenmajer-Geringer Z., 1965b - Poszukiwania złóż barytu na Dolnym Śląsku, rejon Jedlina Zdrój. Arch. OD PIG, Wrocław.

Birkenmajer Z., 1965c - Projekt robót geologicznych: Poszukiwanie złóż barytu i fluorytu w Jabłowie na Dolnym Śląsku. Arch. OD PIG, Wrocław.

Birkenmajer-Geringer Z., Jerzmański J., Górczyński J., 1967 - Projekt generalny poszukiwań złóż barytu w Polsce. Region Sudety. Arch. OD PIG, Wrocław.

Birkenmajer Z., Morawski T., 1962 - Projekt robót geologicznych dla tematu: Poszukiwania złóż barytu w Srebrnej Górze, Modliszowie, Głuszycy na Dolnym Śląsku. Arch. OD PIG, Wrocław.

Blajda R., Górecki J., 1995 - Dodatek do dokumentacji geologicznej w kat. A+B, C1,C2 złoża barytu „Boguszów” w Boguszowie Gorcach. CAG PIG, Warszawa.

Błocki E., 1955 - Dokumentacja geologiczna złoża pirytu w Wieściszowicach. CAG PIG, Warszawa.

Borek Z., 1981 - Dokumentacja geologiczna złoża barytowo-fluorytowego „Stanisławów” w kat. A, B, C1 i C2. Arch. PG „Proxima”, Wrocław.

Borek Z., 1990 - Sprawozdanie z prac geologiczno-poszukiwawczych za barytem w rejonie Trójgarbu. Arch. PG we Wrocławiu „Proxima” P.A.

Borek Z., 1991 - Sprawozdanie z prac geologiczno-poszukiwawczych za złożami barytu w rejonie Jabłowa. Arch. PG we Wrocławiu „Proxima” P.A.

Borek Z., 1993 - Dokumentacja geologiczna w kat. A, B, C1, C2 złoża barytu, baryto-fluorytu i fluorytu Stanisławów w Stanisławowie. Arch. PG we Wrocławiu „Proxima” P.A.

BUKOWSKI K., 1997 - Zawartość izotopów tlenu i siarki w anhydrytach z serii solonośnej Wieliczki i Bochni. Prz. Geol., 45, no 8, p. 816-818.

Bukowski K., 1997 - Zawartość bromu w solach badeńskich Bochni. Prz. Geol., 45, nr 8, p. 819-821.

BURLIGA S., 1997 - Ewolucja wysadu solnego kłodawy. Mat. konf. nt. Tektonika Solna Regionu Kujawskiego, Uniejów, 23-25.10.1997. p. 1-12. Wyd. WIND.

Burliga S., Kolonko P., Misiek G., Czapowski G., 1995 - Kłodawa Salt Mine. Upper Permian (Zechstein) profile from basin center, salt tectonics, mineral transformations, salt mining problems. XIII International Congres on Carboniferous-Permian Guide to Excursion A3, p. 45-54. Wydaw. PIG. Warszawa.

Chadryś J., 1963 - Dokumentacja geologiczna złoża barytu „Stanisławów” w Stanisławowie. Arch. OD PIG, Wrocław.

Chadryś J., 1966 - Dodatek do dokumentacji geologicznej złoża barytu kopalni „Boguszów” w Boguszowie, kat. B, C1, C2. Arch. OD PIG, Wrocław.

Chadryś J., Hermański P., 1969 - Dokumentacja geologiczna złoża barytu „Boguszów” w kat. B+C1+C2. Arch. PG w Kielcach.

Chandij M., 1988 - Perspektywy wykorzystania solanek jodowobromowych na Podkarpaciu między Wieliczką a Bochnią. Gospodarka Sur. Mineralnymi, t. 4, z. 1, p. 83-90.

Cwojdziński P., 1979 - Gipsy. W: Surowce mineralne województwa opolskiego. Wyd. Geol., Warszawa.

Czapowski G., 1994 - The Middle Badenian rock salts in the Carpathian Foredeep - characteristics, origin and economic value. Geological Quaterly, vol. 38, no 3, p. 513-526. Warszawa.

Czapowski G., 1995 - Upper Permian (Zechstein) salt deposits on the Żary Perycline - characteristics, origin and economic value. Prace PIG, no 150, p. 35-60. Warszawa.

Czapowski G., Antonowicz L., Peryt T. M., 1991 - Facies and paleogeography of the Zechstein (upper Permian) Older Halite (Na2) in Poland. Bull. Pol. Acad. Des Sciences, Earth Sciences, vol. 38, no 1-4, p. 45-55. Warszawa.

CZAPOWSKI G., GĄSIEWICZ  A., BUKOWSKI K., KASPRZYK A., STROMWASSER E., BOŃDA v. GOŃDA R., SIEKIERA D., 2005 - Atlas (mapy w skali 1:500 000 i 1: 1000 000) kopalin chemicznych Polski oraz mapa głównych typów kopalin chemicznych Polski w skali 1:750 000 z komentarzem - etap I. Temat nr6.89.6000.00.1. Rozp. 01.09.2004, zak. 30.03.2005.

Czapowski G., Peryt T. M., Raup O.B., 1992 - Carbonate anhydrite cycles in the Roet (Lower Triassic of western Poland. Bull. Pol. Academ. Des Sciences, Earth Sciences, vol. 40, no 2, p. 1-4. Warszawa.

Czapowski G., Peryt T. M., Antonowicz L., 1993 (1994) - Facies and paleogeography of the Zechstein (Upper Permian) Oldest Halite (Na1) in Poland. Bull. Pol. Academ. Des Sciences, Earth Sciences, vol. 41, no 4, p. 217-227. Warszawa.

Czapowski G., Tomassi-Morawiec H., 1985 - Sedymentacja i geochemia najstarszej soli kamiennej w rejonie Zatoki Puckiej. Prz. Geol., t. 33, nr 12, p. 663-670. Warszawa.

Czarnecki A., 1963 - Orzeczenie ze zwiadu geologicznego w rejonie Kamionkowa za barytem. Arch. PG, Kraków.

Ćwiklik T., 1984 - Dokumentacja geologiczna cechsztyńskiego złoża gipsu i anhydrytu Lubichów w kat. B+C1. Chemkop w Krakowie.

DADLEZ R. (ed.), 1998 - Mapa tektoniczna kompleksu cechsztyńsko-mezozoicznego na Niżu Polskim, skala 1:500 000. Warszawa.

DADLEZ R., MAREK P., POKORSKI J., (eds), 1998 - Atlas paleogeograficzny epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce, skala 1:2 500 000. Warszawa.

Darski J., 1964 - Mioceńska seria solna okolicy Rybnika w świetle nowych materiałów geologicznych. Praca dyplomowa. Mat. archiwalne AGH.

Dowgiałło J., Karski A., Potocki I., 1969 - Ewolucja surowców balneologicznych. 296 ss. Wydawnictwa Geologiczne.

Drozdowski P., Engel W., Falecki W., 1978 - Dokumentacja geologiczna złoża rud miedzi „Wartowice”, w kat. C2. Arch. OD PIG, Wrocław.

DUDEK K., BUKOWSKI K., WIEWIÓRKA J., 2004 – Datowania radiometryczne badeńskich osadów piroklastycznych z okolic Wieliczki i Bochni. VII Ogólnopolska Sesja Naukowa „Datowanie minerałów i skał”, Kraków 18-19.11.2004.

Dziedzic K., Kozłowski P., Majerowicz A., Sawicki L., 1979 - Surowce mineralne Dolnego Śląska. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk.

Dziedzic M., 1985a - Dokumentacja geologiczna w kat. C1 + B złoża gipsu i anhydrytu „Nowy Ląd - Pole Radłówka”. Arch. PG we Wrocławiu „Proxima” P.A.

Dziedzic M., 1985b - Projekt badań geologiczno-poszukiwawczych złoża anhydrytu i gipsu „Żarska Wieś”. Arch. PG we Wrocławiu „Proxima” P.A.

Dziedzic M., 1988 - Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża anhydrytu i gipsu kopalnia Nowy Ląd kat. B, C1, C2. Arch. PG we Wrocławiu „Proxima” P.A.

FÖllmi K. B., 1989 - Evolution of the Mid-Cretaceous triad: platform carbonates, phosphatic sediments, and pelagic carbonates along the northern Tethys margin. Lecture Notes in Earth Sci., 23. Springer-Verlag, Berlin.

FREIWALD P., PATORSKI R., WITEK K., 2004 - Wpływ eksploatacji siarki w kopalni "Basznia" na środowisko wodne. Temat nr 6.83.0005.00.0. Arch. Państw. Inst. Geol., Warszawa.

GABZDYL W., 1995 - Geologia złóż. Skrypty Uczelniane Politech. Śląskiej nr 1891, 394 pp. Gliwice.

Garlicki A., 1970 - Złoże soli kamiennej Moszczenica-Łapczyca na zachód od Bochni. Kwart. Geol., t. 14, nr 2, p.350-360.

Garlicki A., 1971 - Złoże soli kamiennej w Łężkowicach n/Rabą. Kwart. Geol., nr 4, p. 931-945.

Garlicki A., 1979 - Sedymentacja soli mioceńskich w Polsce. Prace Geol. PAN nr 119, 66 ss.

Garlicki A., 1997 - Możliwości podziemnego magazynowania odpadów w polskich złożach soli. Mat. Konf. nt. Tektonika Solna Regionu Kujawskiego, Uniejów, 23-25.10.1997. p. 13-14. Wyd. WIND.

Garlicki A., Wiewiórka J., 1981 - The Distribution of Bromine in Some Halite Rock Salts of the Wieliczka Salt Deposit (Poland). Rocznik PTG, v. 51, nr 3-4, p. 353-360.

Gaweł A., 1962 - Budowa geologiczna złoża solnego Wieliczki. Prace IG, t. 30, cz.3, p. 305-331.

Gąsiewicz A., 1997 - Strontonośność wapieni osiarkowanych złoża siarki rodzimej „Osiek”. Archiwum Państw. Inst. Geol., Warszawa. 55 pp.

Glenn C. R., FÖllmi K. B, Riggs P. R., 1994 - Phosphorus and phosphorites: Sedimentology and environments of formation. Eclogae geol. helv., 87/3, p. 747-788.

Golonka J., Rajchel J., 1972 - Stromatolity z górnej kredy okolic Krakowa. Kwart. Geol., 16, p. 652-667.

Gorczyński J., 1965 - Poszukiwania złóż barytu w rejonie Modliszowa na Dolnym Śląsku. Arch. OD PIG, Wrocław.

Gorczyński J., 1967 - Poszukiwanie złóż barytu i fluorytu na Dolnym Śląsku. Arch. OD PIG, Wrocław.

GRANICZNY i in., 2005 w takcie realizacji - Atlas środowiska abiotycznego w pasie granicznym Ukrainy i Polski w skali 1:200 000 - 1:500 000. Temat nr 2.23.0003.00.0. Rozp. 01.04.2005, zak. 31.03.2007. Arch. Państw. Inst. Geol., Warszawa.

Grocholski W., 1956 - Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Sudetów ark. Walim w skali 1:25 000. Instytut Geologiczny, Warszawa.

Gruszczyk H., 1952 - Złoże barytu w Boguszowie i Jabłowie na Dolnym Śląsku. Biul. PIG, Warszawa.

Gruszczyk H., Paulo A., Smolarska J., 1970 - Obecny stan wiadomości o budowie złoża barytu w Boguszowie na Dolnym Śląsku. Prace IG, nr 59, Warszawa.

Instrukcja opracowania mapy geologiczno-gospodarczej polski w skali 1:50 000. 87 ss. PIG Warszawa 1997.

Jasiński Z., 1993 - Wykorzystanie poeksploatacyjnych wyrobisk cechsztyńskich złóż soli rejonu kujawsko-pomorskiego. Mat. II-go spotka. Pol. Stow. Górn. Solnego, Wiktorowo 6.10.1993. 13 pp.

Jaskólski P., 1964 - Złoże łupków pirytonośnych w Wieściszowicach na Dolnym Śląsku. Rocz. Pol. Tow. Geol. T. XXXIV.

Jaskólski P., 1967 - Złoże łupków pirytonośnych w Wieściszowicach. Prz. Geol. nr 5.

Jerzmański J., 1956 - Dokumentacja geologiczna złoża barytu w Stanisławowie. Arch. OD PIG, Wrocław.

Jerzmański J., 1957 - Wstępne wiadomości o złożu barytu w Stanisławowie na Dolnym Śląsku. Prz. Geol. nr 3.

Jerzmański J., 1969 - Wstępne wyniki poszukiwań barytu w rejonie kopalni Stanisławów. Kwart. Geol., T. 13, nr 4. Warszawa.

Jerzmański J., 1970 - Występowanie oraz perspektywy poszukiwań barytu i fluorytu w rejonie Stanisławów - Leszczyna na Dolnym Śląsku. Arch. OD PIG, Wrocław.

Jerzmański J., 1973 - Wyniki poszukiwań złóż barytu w rejonie Leszczyny na Dolnym Śląsku. Arch. OD PIG, Wrocław.

Jerzmański J., 1974 - Główne dyslokacje sudeckie i ich znaczenie w metalogenezie regionu dolnośląskiego. Kwat. Geol. T.18, nr 4. Warszawa.

Jerzmański J., 1974a - Geologiczne warunki występowania złóż barytu na Dolnym Śląsku. Mat. do Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Perspektywy rozwoju kopalnictwa barytu w Polsce. Wałbrzych.

Jerzmański J., 1982 - Mineralizacja barytowa i fluorytowa w rozwoju metalogenicznym Sudetów. Biul. IG 341.

Jerzmański J., Jarosz J., Kowal T., Skowronek C., 1975 - Baryt w utworach cechsztynu synkliny leszczyńskiej na Dolnym Śląsku. Biul. Inst. Geol. 264.

JODŁOWSKI A.,1998 – Początki eksploatacji soli na terenie żup krakowskich do połowy XIII wieku. w: Dzieje Żup Krakowskich. s. 71-102. Wieliczka.

Kanasiewicz J., 1992 - Perspektywy wykrycia mineralizacji barytowej w świetle wyników zdjęcia geochemicznego i szlichowego. Prz. Geol. nr 3.

KASPRZYK A., 1986 - Badania litologiczno-surowcowe gipsów mioceńskich w rejonie: Staszowa, Woli Wiśniowskiej i Chmielnika. Arch. Państw. Inst. Geol. Kielce.

KASPRZYK A., 1989 - Zawartość strontu w mioceńskich skałach gipsowych w rejonie staszowskim. Prz. Geol., 37, p. 201-207.

KASPRZYK A., 1991 - Analiza litofacjalna utworów siarczanowych badenu południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Prz. Geol., 39, nr 4, p. 213-223.

KASPRZYK A., 1992 - Gipsy. W: Z. Rubinowski, J. Gągol i in., Atlas geologiczno-sozologiczny złóż kopalin Ponidzia. Arch. Państw. Inst. Geol., Kielce, p. 56-60.

KASPRZYK A., 1993 - Prawidłowości występowania strontu w gipasach mioceńskich południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Prz. Geol., 41, p. 416-421.

KASPRZYK A., 1993 - Lithofacies and sedimentation of the Badenian (Middle Miocene) gypsum in the northern part of the Carpathian Foredeep, southern Poland. Ann. Soc. Geol. Pol., 63, p. 33-84.

KASPRZYK A., 1993b - Gypsum facies in the Badenian (Middle Miocene) of southern Poland. Canad. J. Earth Sc., 30, no 9, p. 1799-1814.

KASPRZYK A., 1993c - Stromatolitic structures in the Badenian gypsum deposits of southern Poland. Neues Jahrb. Geol. Paläont. Monatsh., 187, p. 375-395.

KASPRZYK A., 1994 - Distribution of strontium in the Badenian (Middle Miocene) gypsum deposits of the Nida area, southern Poland. Geol. Quarterly, 38, p. 497-512.

KASPRZYK A., 1995a - Gypsum-to-anhydrite transition in the Miocene of southern Poland. J. Sed. Research, A65, no 2, p. 348-357.

KASPRZYK A., 1995b - Correlation of sulphate deposits of the Carpathian Foredeep at the boundary of Poland and Ukraine. Geol. Quarterly, 39, no 1, p. 95-108.

KASPRZYK A., 1995c - Prawidłowości koncentracji strontu w siarczanowych i węglanowych skałach miocenu rejonu nadnidziańskiego. Arch. Państw. Inst. Geol. Kielce.

KASPRZYK A., 1996 - Czynny kamieniołom gipsów na złożu „Borków-Chwałowice”. W: Przewodnik Sesji Terenowej, Symp. Nauk. „Budowa geologiczna Niecki Nidziańskiej”, Inst. Geogr. WSP Kielce, p. 75-83.

KASPRZYK A., 1998 – Litologia, zagospodarowanie i walory naukowo-krajoznawcze gipsów Ponidzia. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 54, no. 5, p. 35-48.

KASPRZYK A., 1999 – Sedimentary evolution of Badenian (Middle Miocene) gypsum deposits in the northern Carpathian Foredeep. Geol Quarterly, 43, no 4, p. 449-466.

KASPRZYK, A., 2003 - Sedimentological and diagenetic patterns of anhydrite deposits in the Badenian evaporite basin of the Carpathian Foredeep, southern Poland. Sedim. Geol., 158, p. 167-194.

 KASPRZYK, A., 2005 – Modele genetyczne badeńskich anhydrytów w zapadlisku przedkarpackim na obszarze Polski. Prz. Geol., 53, p. 47-54.

KASPRZYK, A., ORTÍ, F., 1998 - Palaeogeographic and burial controls on anhydrite genesis: the Badenian basin in the Carpathian Foredeep (southern Poland, western Ukraine). Sedimentology, 45, p. 889-907.

KASPRZYK A., OSMÓLSKI T., 1989 - Mineralizacja strontowa i jej związek z litofacjalnym wykształceniem osadów chemicznych miocenu w okolicach Solca, Staszowa i Żurawicy. Biul. Państw. Inst. Geol., 362, 97-118.

Kłeczek z., Flisak d., radomski a., 1994 - Koncepcja zagospodarowania złoża soli Lubińsko-Głogowskiego Okręgu miedziowego. Prz. Górn., nr 5, p. 5-10. Katowice.

KŁECZEK Z., ZEJLAŚ D., 2004 – Lokalizacja podziemnego składowiska odpadów promieniotwórczych w Polsce. Przeg. Geol., vol. 52, nr 1/2, s. 649-652. Warszawa.

Kochanowska J., 1981 - Sprawozdanie z prac geologiczno - poszukiwawczych za złożami gipsu i anhydrytu w rejonie Gierałtowa - Nawojowa Łużyckiego. Arch. PG we Wrocławiu „Proxima” P.A.

Kochanowska J., 1997 - Aktualizacja inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska dla woj. jeleniogórskiego. Gmina Lwówek Śląski. Arch. PG we Wrocławiu „Proxima” P.A.

Kolasa K., Ślączka A., 1985 - Sedimentary salt megabreccias exposed in the Wieliczka mine. Forecarpathian Depression. Acta Geol. Polonica, v.35, z.3-4 , p.221-230.

KONSTANTYNOWICZ e., 1989 - Geologia surowców mineralnych, tom III. Surowce chemiczne. Skrypty Uniw, Śląskiego nr 428, 202 pp. Katowice.

Kossowska I., Sachanbiński M., 1979 - Fosforyty i apatyty. W: K. Dziedzic, P. Kozłowski, A. Majerowicz, L. Sawicki (red.), Surowce mineralne Dolnego Śląska: 201-204. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk.

Kowalevich W.M., 1997 - Inkluzje fluidalne w soli kamiennej z Bochni. Prz. Geol. v.45, nr 8, p. 822-825.

Kowalski W., 1976 - Geochemia, mineralogia i geneza dolnośląskich złóż i wystąpień barytowych. Arch. Min. T. 32, z. 2.

Kowalski W., 1977 - Geochemia, mineralogia i geneza dolnośląskich złóż i wystąpień barytowych. Cz.II Arch. Min. T. 33, no. 1.

Krajewski R., 1935 - Złoże siarki w Czarkowach. Sprawozd. Państw. Inst. Geol., 8, 1-40.

Krajewski R., 1949 - Sprawozdanie z badań łupków pirytowych w Wieściszowicach. Biul. PIG 54, Warszawa.

Krajewski K. P., 1981 - Phosphatic microstromatolites in the High-Taric Albian limestones of the Polish Tatra Mountains. Bull. Acad. Pol. Sci., Terre, 29, 175-183.

Krajewski K. P., 1984 - Early diagenetic phosphate cements in the Albian condensed glauconitic limestone of the Tatra Mountains, Western Carpathianp. Sedimentology, 31, p. 443-470.

Krajewski K.P., 1984 - Early diagenetic phosphate cements in the Albian condensed glauconitic limestone of the Tatra Mountains, Western Carpathian. Sedimentology, 31, 443-470.

Krajewski K. P., van Cappellen P., Trichet J., kuhn o., lucas j., martin-algarra a., prÉvÔt l.,tewari v.c., gaspar l., knight r.i., lamboy m., 1994 - Biological processes and apatite formation in sedimentary environment. Eclogae geol. Helv., 87, 701-745.

KRYSIAK Z., 2000 - Tectonic evolution of the Carpathian Foredeep and its influence on Miocene sedimentation. Geol. Quart., 44, 137-156.

Krysowska M., 1954 - Dokumentacja geologiczna złoża anhydrytów i gipsów w Nawojowie Śląskim. Arch. OD PIG, Wrocław.

KRZYWIEC P., 1997 - Large-scale tectono-sedimentary Middle Miocene history of the central and eastern Polish Carpathian Foredeep Basin - results of seismic data. Prz. Geol., 45, 1039-1052. Marine and Petroleum Geology,

KUBICA B., 1992 - Rozwój litofacjalny osadów chemicznych badenu w północnej części zapadliska przedkarpackiego. Pr. Państw. Inst. Geol., 133, p. 1-60.

KUBICA B., 1994a - Korelacja litogeofizyczna badeńskich osadów chemicznych zapadliska przedkarpackiego. Prz. Geol., 42, no 9, p. 759-765.

Kubica B., 1994 - The discovery of new sulphur deposits between the Vistula and San rivers (the Carpathian Foredeep, southern Poland) - a historical review. Geol. Quart., 38, p. 341-352.

Kubica B., 1997 - Relation of sulphur-forming processes to lithofacies and structural features of Badenian chemical sediments in the Carpathian Foredeep (Poland). Slovak Geol. Mag., 3, 121-130.

Kubica B., Józefko U., Panek E., Skrzypczak R., 1996 - Atlas geologiczno-sozologiczny tarnobrzeskiego zagłębia siarkowego. Skala 1:50 000. Państwowy Instytut Geologiczny.

Kubica B., Osmólski T., 1965 - Notatki z historii kopalnictwa siarkowego w Polsce. Prz. Geol., 13, p. 260-262.

Kulesza K., 1958 - O występowaniu barytu na Dolnym Śląsku. Arch. OD PIG, Wrocław.

Kulesza K., 1961 - Baryty krajowe. Prz. Geol. nr 11.

KWIATKOWSKI P., 1972 - Sedymentacja gipsów mioceńskich Polski południowej. Biul. Inst. Geol., 280, p. 299-336.

Kwiatkowski P., 1974 - Złoża gipsów mioceńskich Polski południowej. Biul. IG. 280. Warszawa.

Lis J., Sylwestrzak H., 1986 - Minerały Dolnego Śląska. Wyd. Geol. Warszawa.

Maciejewska A., 1994 - Polski przemysł solny w latach 1993/1994. Prz. Górn., nr 10, p. 4. Katowice.

Maćków A., 1991 - Sprawozdanie z prac geologicznych za złożem fluorytu w rej. Śnieżnik - Kletno. Arch. PG we Wrocławiu „Proxima” P.A.

Maj-Niśkiewicz J., 1967 - Złoża barytów na Dolnym Śląsku. Arch. PG „Proxima”, Wrocław.

Maj-Niśkiewicz J., Jerzmański J.,1975 - Projekt prac geologiczno - poszukiwawczych dla wyjaśnienia perspektyw złożowych żył barytowych w rejonie: Głuszycy. Arch. OD PIG, Wrocław.

Makowska J., Jędrzejczak M., 1975 - Rys historyczny badań geologicznych i górnictwa fosforytów w Annopolu. Inst. Geol. Biul., 286, p. 65-88.

Maleszewska H., 1953 - Ewidencja i wstępna analiza występowania fluorytów w Polsce. CAG PIG, Warszawa.

Marcinowski R., Szulczewski M., 1972 - Condensed Cretaceous sequence with stromatolites in the Polish Jura Chain. Acta geol. Pol., 22,  p. 515-538.

MAŚLANKIEWICZ K., JERZMAŃSKI J., 1979 - Historia eksploatacji surowców mineralnych na Dolnym Śląsku. W: K. Dziedzic, P. Kozłowski, A. Majerowicz, L. Sawicki (red.), Surowce mineralne Dolnego Śląska: 68-82. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, PAN. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk.

Mazur m., mierzawa l., grabania a., 1994 - Perspektywy lokalizacji podziemnych magazynów w złożach soli w Polsce. Prz. Górn., nr 10, p. 11-14. Katowice.

Misiek g., 1997 - Stratygrafia i wykształcenie utworów cechsztynu w wysadzie solnym Kłodawy. Mat. konf. nt. Tektonika Solna Regionu Kujawskiego, Uniejów, 23-25.10.1997. p. 20-23. Wyd. WIND.

Mochnacka K., 1975 - Mineralizacja skał metamorficznych części Pogórza Izerskiego. Pr. Geol. Komit. Nauk Geol. PAN Kraków, nr 89.

MONOGRAFIA KGHM Polska Miedź SA. 1220 pp. Lubin, 1996.

Morawiecki A., 1955 - O poszukiwaniu złóż minerałów strontowych w Polsce. Prz. Geol., 3, p. 100-103.

Morawiecki A., 1958 - Fosforyty i inne surowce fosforanowo-wapniowe. W: Technologia związków fosforowych (praca zbiorowa). Państwowe Wydaw. Techniczne, Warszawa.

Morawiecki A., 1971 - Badania nad wzbogacaniem i wykorzystywaniem fosforytów krajowych. Biul. Inst. Geol., 246, p. 47-134.

Morawiecki A., Domaszewska T., 1956 - O celestynie z Czarkowów nad Nidą. Archiwum Mineral., 20, p. 121-160.

Morawski T., 1963 - Badania mineralogiczno - petrograficzne obszaru mineralizacji barytowej okolic Głuszycy. Arch. OD PIG, Wrocław.

Morawski T., 1964 - Projekt wierceń geologicznych dla poszukiwań złóż barytu w rejonie Srebrnej Góry. Arch. OD PIG, Wrocław.

Nasz A., 1979 - Sprawozdanie z badań geologiczno-rozpoznawczych na złożu gipsu „Radłówka”. Arch. PG we Wrocławiu „Proxima”P.A.

Neuman U., 1990 - Ocena możliwości udokumentowania złoża gipsów i anhydrytów w Niecce Grodzieckiej oraz projekt prac geologiczno-rozpoznawczych do kat. C2 w obszarze wytypowanym. Arch. PG we Wrocławiu „Proxima” P.A.

NEY R. (ed.)., 1996 - Surowce mineralne Polski. Surowce Chemiczne. Sól kamienna. 178 sp. Wyd. Centrum PPGSMiE PAN, Kraków.

Ney R., Burzewski W., Bachleda T., Górecki W., Jakóbczak K., Słupczyński K., 1974 - Zarys paleogeografii i rozwoju litologiczno-facjalnego utworów miocenu zapadliska przedkarpackiego. Prace Geol. PAN, nr 82, sp. 65.

Nieć M., 1977 - Kras a geneza złóż siarki w Polsce. Kwart. Geol., 21, p. 855-864.

Nieć M., 1986 - Złoża. W: Bolewski A. (red.): Surowce Mineralne Świata. Siarka. p. 19-190. Wyd. Geol., Warszawa.

Nielubowicz R., 1958 - Problem złoża łupków pirytonośnych w Wieściszowicach. Prz. Geol. nr 10.

Niemczyk J., 1962 - Opracowanie geologiczne zatoki mioceńskiej Niedźwiada-Glinnik-Mała w rej. Ropczyc wraz z programem II etapu prac geologiczno-poszukiwawczych. CUG. Przedp. Geol. Kraków (mat. archiwalne).

Olszewska A., Niśkiewicz J., 1971 - Analiza perspektyw przedsiębiorstwa z oceną stanu rozpoznania złóż barytu, gipsu i anhydrytu na Dolnym Śląsku. Arch. PG „Proxima”, Wrocław.

ORŁOWSKI B., 1995 - Wiadomości gospodarcze - Gips. Prz. Geol., 43, p. 885-891.

ORŁOWSKI B., 1999 - Baryt. Gips. Prz. Geol., vol. 47, nr 1, p. 45-46. Warszawa

OSIKA R. (ed.)., 1984 - Mapa złóż surowców mineralnych Polski, skala 1:500 000. Wyd. Geol., Warszawa.

OSIKA R. (ed.)., 1987 - Budowa geologiczna Polski. Tom VI. Złoża surowców mineralnych. 720 pp. Wyd. Geol., Warszawa.

Osmólski T., 1971 - Historia badań genezy siarki w zapadlisku przedkarpackim w Polsce. Biul. Inst. Geol., 246, p. 163-179. Warszawa.

Osmólski T., 1987 - Stront. W: Osika R. (red.): Złoża surowców mineralnych. Budowa geologiczna Polski, 6, p. 469-472. Wydaw. Geol., Warszawa.

Osmólski T., pizoń a., uberna j., 1982 - Nowe dane o występowaniu strontu w Czarkowych. Kwart. Geol., 26. Warszawa.

Oszczypko N., 1996 - Mioceńska dynamika polskiej części zapadliska przedkarpackiego. Prz. Geol., v.44, nr 10, p. 1007-1023.

Parafiniuk J., 1987 - Stront i bar w siarkonośnych utworach miocenu północnej części zapadliska przedkarpackiego. Archiwum Mineral., 43, p. 87-143.

Paulo A., 1972 - Charakterystyka mineralogiczna złoża barytu w Stanisławowie (Dolny Śląsk). Prace miner. Komisji Nauk miner. PAN, Oddz. w Krakowie, nr 29. Warszawa.

Pawłowska J., 1966 - Koncentracja fluorytu i przejawy grejzenizacji w metamorfiku Pogórza Izerskiego. Biul. Inst. Geol. 201.

Pawłowska J., 1969 - Wyniki geochemicznych poszukiwań fluorytu na masywie Śnieżnika. Arch. OD PIG, Wrocław.

Pawłowska J., 1970 - Mineralizacja barytowa w północnej części niecki śródsudeckiej. Prace IG, nr 59, Warszawa.

Pawłowska J., 1973 - Fizyczno-chemiczne warunki powstawania dolnośląskich złóż barytów. Biul. IG 267. Warszawa.

Pawłowski P., Pawłowska K., Kubica B., 1965 ‑ Kopalnia siarki w Piasecznie. Prz. Geol., 13, p. 252‑257. Warszawa.

Pawłowski P., Pawłowska K., Kubica B., 1967 - Dokumentacja geologiczna złoża siarki Jeziórko-Grębów. Arch. Państwowego Instytutu Geologicznego, Warszawa.

Pawłowski P., Pawłowska K., Kubica B., 1968 - Dokumentacja geologiczna złoża siarki Poręba Wierzbicka-Dobrów-Grzybów. Arch. P I G, Warszawa.

Pawłowski P., Pawłowska K., Kubica B., 1970 - Dokumentacja geologiczna złoża siarki Jamnica. Arch. Państwowego Instytutu Geologicznego, Warszawa.

Pawłowski P., Pawłowska K., Kubica B., 1974 - Dokumentacja geologiczna złoża siarki Basznia. Arch. Państwowego Instytutu Geologicznego, Warszawa.

Pawłowski P., Pawłowska K., Kubica B., 1976 - Dokumentacja geologiczna w kat. C2 nowoodkrytego złoża siarki rodzimej Osiek‑Baranów Sandomierski. Arch. Państwowego Instytutu Geologicznego, Warszawa.

Pawłowski P., Pawłowska K., Kubica B., 1979 - Geology and origin of the Polish sulfur depositp. Econ. Geol., 74, p. 475-483.

Pawłowski P., Pawłowska K., Kubica B., 1985 - Budowa geologiczna tarnobrzeskiego złoża siarki rodzimej: Prace Inst. Geol., 114, 109 pp.

Pawłowski P., Pawłowska K., Kubica B., 1987 - Siarka rodzima. W: Osika R. (red.): Budowa geologiczna Polski - Złoża surowców mineralnych, część IV: Surowce chemiczne, t. 6. Wyd. Geol., Warszawa. p. 378-412.

Peryt, T.M., 1978 - Zarys stratygrafii cechsztynu niecki północnosudeckiej. Kwart. Geol. nr 22/1. Warszawa.

PERYT T. M., 1989 - Zechstein Deposition in the Polish Part of the Peri-Baltic Gulf. Bull. pol. Academ. Sciences, Earth Sciences, vol. 37, no 1-2. p. 103-119. Warszawa.

PERYT T. M., 1995 - geneza złóż polihalitu w cechsztynie rejonu Zatoki Puckiej w świetle badań sedymentologicznych i geochemicznych. Prz. Geol., vol. 43, nr 12, p. 1041-1044. Warszawa.

PERYT T.M., 1996 - Sedimentology of Badenian (middle Miocene) gypsum in eastern Galicia, Podolia and Bukovina (West Ukraine). Sedimentology, 43, p. 571-588.

PERYT T. M., (ed.), 1998 - Atlas geologiczno-sozologiczny mioceńskiej formacji skalnej zapadliska przedkarpackiego, skala 1:500 000. Warszawa.

Peryt t. T., czapowski g., gąsiewicz a., 1992 - Facje i paleogeografia cechsztynu zachodniej części syneklizy perybasłtyckiej. Prz. Geol., t. 40,nr 4, p. 223-233. Warszawa.

PERYT T.M., KASPRZYK A., 1992 - Stratygrafia i historia sedymentacji cechsztynu niecki północnosudeckiej. Prz. Geol., vol. 40, no 8, p. 457-467. Warszawa.

PERYT T.M., KASPRZYK A., 1992 - Earthquake-induced resedimentation in the Badenian (middle Miocene) gypsum of southern Poland. Sedimentology, 39, p. 235-249.

PERYT T.M., KASPRZYK A., 1992b - Carbonate-evaporite sedimentary transitions in the Badenian (middle Miocene) basin of southern Poland. Sed. Geol., 76, p. 257-271.

PERYT T.M., KASPRZYK A., Antonowicz l., 1996 - Upper Werra Anhydrite (Zechstein, Upper Permian) in Poland. Bull. Pol. Academ. Sciences, vol. 41, no 3, p. 121-129. Warszawa.

PERYT T.M., jasionowski m., 1994 - In situ formed and redeposited gypsum breccias in the Middle Miocene Badenian of southern Poland. Sed. Geol., 94, p. 153-163.

PERYT T.M., Pobereżski a.w., jasionowski m., petryczenko o.i., peryt d., ryka w., 1994 - Facje gipsów badeńskich Ponidzia i Naddniestrza. Prz. Geol., 42, no 9, p. 771-776.

Petrascheck W.E., 1933 - Die Erzlagerstätten des schlesischen Gebirgep. Arch. Lagerst.-Forsch. 59, Berlin.

Piestrzyńki A., Salamon W., 1977 - Nowe dane o polimetalicznej mineralizacji żył kwarcowych w złożu pirytu w Wieściszowicach (Dolny Śląsk). Kwart. Geol., T.21,1. Wyd. Geol., Warszawa.

PIOTROWICZ J., 1988 – Żupy krakowskie w pierwszych wiekach rozwoju od połowy XIII do początków XVI wieku. w: Dzieje Żup Krakowskich,  s. 103-158. Wieliczka.

PIZON A., PERYT T. M., DĘBSKI J., 1985 - Środowiska powstawania polihalitów cechsztyńskich w rejonie Zatoki Puckiej. Prz. Geol., vol. 33, nr 12, p. 659-663. Warszawa.

Piwocki M., olszewska b., czapowski g., 1996 - Korelacja litostratygraficzna neogenu Polski. W: Malinowska L.  i Piwocki M (eds), Atlas skamieniałości przewodnich i charakterystycznych. Kenozoik, trzeciorzęd, neogen, T. III, cz. 3a. p. 517-529. Wydaw. PIG. Warszawa.

Poborska-Młynarska K., 1994 - Właściwe złoża soli kamiennej i ich wstępna ocena ilościowa i jakościowa w wysadach solnych środkowopolskiego okręgu górnictwa solnego. Gosp. Surow. Mineral., t. 10, z. 4, p. 515-527. AGH Kraków.

Poborski J., 1952 - Złoże solne Bochni na tle geologicznym okolicy. Biul., PIG nr 78, 160 pp.

Poborski J., Skoczylas - Ciszewska K., 1963 - O miocenie w strefie nasunięcia karpackiego w okolicy Wieliczki i Bochni. Rocznik PTG, v.33, z.3, p. 339-348.

Poręba E., 1965 - Sprawozdanie z prac geologiczno-poszukiwawczych za barytem w Górach Sowich w rejonie Grodziszcza. Arch. PG, Kraków.

Pożaryski W., 1947 - Złoża fosforytów na północno-wschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. Inst. Geol., Biul., 27, p. 59-71.

Preidl M., 1964 - Dokumentacja geologiczna złoża rud miedzi niecki grodzieckiej. Arch. PG Kraków.

Preidl M., 1993 - Dokumentacja geologiczna złoża gipsu i anhydrytu Lubichów w kat. B+C1+C2. Dla Zakładów Górniczych „Konrad”. Arch. Urz. Woj. w Legnicy.

Protas A., 1997 - Podziemny magazyn gazu ziemnego „MOGILNO”. Mat. Konf. nt. T Tektonika Solna Regionu Kujawskiego, Uniejów 23-25.10.1997., p. 24-29. Wyd. WIND.

Przeniosło P., Sylwestrzak H., 1971 - Mineralizacja fluorytowa na wschodnich zboczach Śnieżnika Kłodzkiego. Kwart. Geol. T.15, z.2.

PRZENIOSŁO S., (ed.), 1994 - Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 1993. 286 pp. PIG, Warszawa

PRZENIOSŁO S., (ed.), 1995 - Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 1994. 341 pp. PIG, Warszawa

PRZENIOSŁO S., (ed.), 1996 - Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 1995. 332 pp. PIG, Warszawa

PRZENIOSŁO S., (ed.), 1997 - Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 1996. 351 pp. PIG, Warszawa

PRZENIOSŁO S., (ed.), 1998 - Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 1997. 386 pp. PIG, Warszawa

PRZENIOSŁO S., (ed.), 1999 - Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 1998. 380 pp. PIG, Warszawa

PRZENIOSŁO S., (ed.), 2000 - Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 1999. 390 pp. PIG, Warszawa

PRZENIOSŁO S., (ed.), 2001 - Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2000. 401 pp. PIG, Warszawa

PRZENIOSŁO S., (ed.), 2002 - Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2001. 416 pp. PIG, Warszawa

PRZENIOSŁO S., (ed.), 2003 - Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2002. 423 pp. PIG, Warszawa

PRZENIOSŁO S., (ed.), 2004 - Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2003. 429 pp. PIG, Warszawa

PRZENIOSŁO S., (ed.), 2005 - Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2004. 459 pp. PIG, Warszawa

Przysłup P., 1984 - Projekt badań geologiczno-rozpoznawczych w kat. C1 złoża gipsów i anhydrytów Lubichów. Arch. PG we Wrocławiu „Proxima” P.A.

Przysłup P., 1985 - Dodatek do dokumentacji geologicznej złoża anhydrytów i gipsów cechsztyńskich niecki grodzieckiej Lubichów - Konrad. Arch. PG we Wrocławiu „Proxima” P.A.

Przysłup P., 1992 - Sprawozdanie z badań geologicznych do kat. C1 wykonanych w latach 1986-1989 na złożu gipsu i anhydrytu Lubichów. Arch. PG we Wrocławiu „Proxima” P.A.

Radomski A., 1983 - Perspektywy podziemnego magazynowania produktów naftowych i gazów w złożach soli w Polsce. Prz. Geol., vol. 31, nr 5, p. 304-306. Warszawa.

Radomski A., 1994 - Wykorzystanie wyrobisk poeksploatacyjnych kopalń soli do składowania odpadów przemysłowych. Mat. Konf. nauk. OBRGSCh CHEKKOP, Rytro 24-26.10.1994, p. 85-91. Kraków.

Różycki s.z., 1953 - Górny dogger i malm Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Pr. Inst. Geol., 17, 1-412.

rubinowski z., (1996) - Zrekultywowane wyrobisko odkrywkowej kopalni gipsu „Gacki”. W: Przewodnik Sesji Terenowej, Symp. Nauk. „Budowa geologiczna Niecki Nidziańskiej”, Inst. Geogr. WSP Kielce, p. 83-84.

Rydzewski M., 1976 - Złoża barytu na Dolnym Śląsku. Stan badań i metodyka poszukiwań. Arch. PG we Wrocławiu „Proxima” P.A.

Sekiewicz J., 1960 - Wysad solny Izbicy Kujawskiej ze szczególnym uwzględnieniem litologii cechsztynu. 140 pp. CAG, Warszawa.

Solski J., 1960 - Dokumentacja geologiczna złoża barytu „Boguszów”. Arch. OD PIG, Wrocław.

Sroga C., 1988 - Sprawozdanie geologiczne z poszukiwań złóż barytu i fluorytu w rejonie Jeżów Sudecki - Radomierz. Arch. OD PIG, Wrocław.

Sroga C., 1994 - Dokumentacja geologiczna złoża barytu z fluorytem „Jeżów Sudecki” w kat. C2. Arch. OD PIG, Wrocław.

Strzelska-Smakowska B., 1979 - Stront. W: Bolewski A. (red.): Surowce mineralne świata: bar-Ba, bor-B, fluor-F, stront-Sr. Wydaw. Geol., Warszawa, p. 351-388.

Szybist A., Toboła T., 1995 - Budowa geologiczna złoża soli kamiennej Siedlec-Moszczenica w świetle nowych danych. Prz. Geol., v.43, nr 8, 682-686.

Szymański A., 1960 - Baryty Gór Sowich. Praca magisterska. Uniwersytet Warszawski.

Szałamacha M., 1970a - Projekt badań geologicznych dla wyjaśnienia perspektyw złożowych żyły barytu oraz wykrycia nowych przejawów mineralizacji barytowo-fluorytowej w rejonie jeżowa Sudeckiego. Arch. OD PIG, Wrocław.

Szałamacha M., 1970 b - Przejawy mineralizacji kasetyretowej w łupkach łyszczykowych Pasma Kamienickiego na przykładzie kamieniołomu w Krobicy. Kwart. Geol., 14. Warszawa.

Szłamacha M., 1976 - O złożowej mineralizacji barytowo-fluorytowej w Jeżowie Sudeckim (Sudety Zachodnie). Kwart. Geol. T.20, z. 2.

Szałamacha M., Sroga C., Matera A., 1983 - Dokumentacja geologiczna złoża barytu z fluorytem w kat. C2 „Jeżów Sudecki”. Arch. OD PIG, Wrocław.

Szymański A., 1960 - Baryty Gór Sowich. Praca magisterska. Uniwersytet Warszawski.

ŚLIZOWSKI K., SAŁUGA P., 1996 - Surowce mineralne Polski. Surowce chemiczne. Sól kamienna sp. 179. Wyd. CENTRUM PPGSMiE PAN, Kraków.

ŚLIZOWSKI K., KÖHSLING J., LANKOF L., 2004 – Uwarunkowania podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych w Polsce. 264 ss., Studia, Rozprawy, Monografie nr 129. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.

Teisseyre J.K., 1973 - Skały metamorficzne Rudaw Janowickich i Grzbietu Lasockiego. Geol. Sudet. v. 8.

Trembecki A., Lewicka J., 1959 - Dokumentacja geologiczna złoża anhydrytu i gipsu Niecki Grodzieckiej. PGSS Kraków.

Uberna J., 1967 - Rozwój serii fosforytonośnej północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich na tle zagadnień sedymentologicznych albu i cenomanu. Inst. Geol. Biul., 206, p. 5-113.

Uberna J., 1970 - Fosforyty. W: Osika R. (red.): Geologia i surowce mineralne Polski. Biul. Inst. Geol., 251, p. 505-509.

Uberna J., 1982 - Występowanie fosforytów w Polsce z surowcowo-technologiczną oceną możliwości ich wykorzystania oraz określeniem perspektyw poszukiwawczych. Arch. Państw. Inst. Geol., Warszawa 376 pp.

Uberna J., 1987 - Fosforyty. W: Osika R. (red.): Budowa geologiczna Polski - Złoża surowców mineralnych, część IV: Surowce chemiczne, t. 6. Wyd. Geol., Warszawa. p. 439-451.

Uberna J., Cieśliński P., Błaszkiewicz A., Jaskowiak M., Krassowska A., 1971 - Kredowe osady fosforytonośne i fosforyty w Polsce.. Inst. Geol. Biul., 246, p. 135-160.

Wachowiak J., 1992 - Nowe spojrzenie na możliwości eksploatacji i wykorzystania soli potasowo-magnezowych w wysadzie solnym „Kłodawa”. Prz. Geol., vol. 40, no 8, p. 480-485. Warszawa.

Wagner R., 1994 - Stratygrafia osadów i rozwój basenu cechsztyńskiego na Niżu Polskim. Prace PIG CXLVI, Warszawa.

ważny h., 1969 - Stront w utworach węglanowych cechsztynu Polski. Kwart. Geol., 13, Warszawa.

WERNER Z., 1967 - Dokumentacja geologiczna złoża polihalitu i soli kamiennej Chłapowo-Mieroszyno, pow. Puck, woj. Gdańsk, kategoria C2. 383 pp. CAG, Warszawa.

WERNER Z., 1972 - Dokumentacja geologiczna złoża polihalitu Zdrada, pow. Puck, woj. Gdańsk, kategoria C2. 138 pp. CAG, Warszawa.

WERNER Z., 1974 - Dodatek do dokumentacji geologicznej złoża polihalitu Swarzewo, pow. Puck, woj. Gdańsk, kategoria C2. 47 pp. CAG, Warszawa.

WERNER Z., 1975 - Dokumentacja geologiczna złoża soli kamiennej „Mechelinki” w kat. C1, woj. Gdańsk. 80 pp. CAG, Warszawa.

WERNER Z., 1978 - Dokumentacja geologiczna złoża soli kamiennej ” w kat. C1 w rejonie Zatoki Puckiej, woj. gdańskie. 183 pp. CAG, Warszawa.

Wiewiórka J., 1988 - Warunki geologiczne eksploatacji soli w Żupach Krakowskich w: Dzieje Żup Krakowskich. P. 37-70. Wieliczka.

Wojtasiewicz R., 1994 - Kawernowy magazyn gazu „Mogilno”. Mat. konf. nauk. OBRGSCh CHEKKOP, Rytro 24-26.10.1994, p. 121-140. Kraków.

Woźny E., 1966 - Fosforyty i bursztyny z Siemienia koło Parczewa. Prz. Geol., nr 6.

WYRWICKA K., 1977 - Wykształcenie litologiczne i węglanowe surowce skalne mastrychtu lubelskiego. Biul. Inst. Geol., 299, 5-77.

ZNOSKO J., PAJCHLOWA J., (eds), 1998 - Atlas tektoniczny Polski, skala 1:500 000. Warszawa.

Żmudziński A., 1954 - Dokumentacja geologiczna złoża barytu w Jedlince. CAG PIG, Warszawa.

 

Powrót do strony głównej