Państwowy Instytut Geologiczny    

Zakład Geologii Gospodarczej

SUROWCE CHEMICZNE

PIRYT

 

INNE MIEJSCA WYSTĘPOWANIA PIRYTU

Poza Górami Świętokrzyskim i Sudetami, piryt występuje w karbonie produktywnym i towarzyszy rudom cynkowo-ołowiowym na Górnym Śląsku, jak również jest obserwowany w utworach jurajskich na Górnym Śląsku oraz w łupkach kredowych i eoceńskich fliszu (Z. Rubinowski, w: Osika R., 1987).

W utworach karbonu produktywnego piryt jest rozsiany w węglu (do 3 %) bądź też wypełnia spękania i szczeliny uskokowe. Z kolei w utworach triasu syngenetyczne i epigenetyczne piryty i markasyty towarzyszą złożom rud cynkowo-ołowiowych. Większe skupienia markasytu, typu soczew i gniazd, mają objętośc wielu tysięcy metrów sześciennych, Skupienia pirytu o znaczeniu ekonomicznym występują w kopalni Bolesław.

W utworach górnojurajskich obszaru kruszconośnego koncentracje żyłowego pirytu są znane w Jaroszowcu. Stwierdzono tam dwie żyły, długości 20 m.  i 30 m. a grubości 2,4-10 m.

Iły i łupki ilaste kredy i eocenu fliszu karpackiego  zawierają często diagentyczne konkrecje pirytu średnicy  0,5-5 cm, a także piryt rozsiany w skale w postaci ziaren 0,01-0,5 mm średnicy. Obfitsze wystąpienia konkrecji znane są w Bezmichowej koło Sanoka, w Domaradzu (Płosin i Blizno), koło Brzozowa, w okolicach Pilzna, Jasła, Myślenic i w okolicach Bielska (Z. Rubinowski, w: Osika R., 1987).

(G. Czapowski, E. Sztromwasser)

Powrót do strony głównej