Państwowy Instytut Geologiczny    

Zakład Geologii Gospodarczej

SUROWCE CHEMICZNE

Siarka rodzima

 

Siarka rodzima występuje dość pospolicie w utworach mioceńskich (badeńskich) zapadliska przedkarpackiego, w sposób nieciągły w zasadzie na całym jego obszarze (por. np. Karnkowski, 1994). Są to najczęściej koncentracje śladowe. Występują one lokalnie w poziomie ewaporatowym oraz w spągowej części kompleksu nadewaporatowego (klastyczna seria górnego badenu i sarmatu) i w stropowej części kompleksu podewaporatowego (warstwy baranowskie).

Przemysłowe i eksploatowane w czasach historycznych (powierzchniowe i przypowierzchniowe) koncentracje siarki rodzimej występują głównie w pasie brzeżnej części zapadliska rozciągającym się od Ukrainy po Górny Śląsk. Przy czym większość tych istotnych gospodarczo wystąpień znajduje się na odcinku ciągnącym się od okolic Krakowa po Tarnobrzeg.

Historia eksploatacji siarki

Geologia formacji siarkonośnej

Złoża siarki

(Andrzej Gąsiewicz)

Powrót do strony głównej